• o nama

Pravna izjava

Ova web stranica (stranica) je u vlasništvu i kojom upravlja AccuPath Group Co., Ltd. ("AccuPath®"). Pažljivo pregledajte ove Uslove korištenja (Uslove). Pristupanjem ili korištenjem ove stranice, slažete se da ste pročitali, razumjeli i saglasni da se obavezujete na ove Uslove.
Ako ne pristajete da se pridržavate svih odredbi sadržanih u ovim Uslovima (jer se oni mogu povremeno mijenjati), ne smijete koristiti ili pristupati Stranici.
Ovi Uslovi su posljednji put ažurirani 1. avgusta 2023. Molimo pregledajte Uslove svaki put kada posjetite stranicu.Korištenjem ove stranice znači da prihvatate najnoviju verziju Uslova.

OBAVIJEST O AUTORSKOM PRAVU
Materijali na ovoj stranici pripadaju ili su licencirani za nas i zaštićeni su autorskim pravima, patentima ili drugim vlasničkim ugovorima i zakonima i dozvoljeno vam je da koristite takve materijale i sadržaje samo na izričito odobrenje AccuPath-a®, njegove filijale ili davaoce licenci.Ništa ovdje sadržano ne prenosi na vas nikakva prava, naslov ili interes na Stranici ili sadržaju.
Osim za vašu ličnu i nekomercijalnu upotrebu, ne smijete kopirati, slati e-poštom, preuzimati, reproducirati, licencirati, distribuirati, objavljivati, citirati, prilagođavati, kadrirati, preslikavati na drugu web stranicu, kompajlirati, povezivati ​​s drugima ili prikazivati ​​bilo koji sadržaj ove stranice bez prethodnog pismenog odobrenja ili odobrenja od strane AccuPath-a®ili njene podružnice ili podružnice.
Svi zaštitni znaci, uslužni znakovi i logotipi prikazani na ovoj stranici su registrovani i neregistrovani zaštitni znakovi AccuPath-a®, njegove filijale ili podružnice, ili treće strane koje su licencirale svoje žigove za AccuPath®ili jedne od njenih filijala ili podružnica.Bilo koji AccuPath®korporativni logotip ili logotipi i žigovi za AccuPath®proizvodi su registrovani u Kini i/ili u drugim zemljama i niko ih neće koristiti bez prethodne pismene saglasnosti AccuPath-a®.Sva prava koja nisu izričito data zadržava AccuPath®ili njene podružnice ili podružnice.Imajte na umu da AccuPath®sprovodi svoja prava intelektualne svojine u najvećoj meri zakona.

KORIŠĆENJE WEB STRANE
Nekomercijalno korištenje bilo kojeg sadržaja i usluga koje pruža ova stranica je dozvoljeno u svrhu ličnog obrazovanja i istraživanja (tj. bez ostvarivanja profita ili reklamiranja), ali takva upotreba će biti u skladu sa svim primjenjivim autorskim pravima i drugim srodnim zakonima i propisima i neće kršiti AccuPath®'s, njegovih filijala' ili njegovih podružnica 'prava.
Ne smijete koristiti bilo koji sadržaj ili usluge koje pruža ova stranica u nezakonite, nezakonite, lažne, štetne, komercijalne ili reklamne svrhe za ostvarivanje profita.Naše poslovanje ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu.
Ne smijete mijenjati, objavljivati, emitovati, umnožavati, kopirati, mijenjati, širiti, prezentirati, prikazivati, povezivati ​​s drugima ili koristiti dio ili cijeli sadržaj ili usluge koje pruža ova stranica prije nego što je to izričito odobreno od strane ove stranice ili AccuPath-a®.

SADRŽAJ WEB SAJTA
Većina informacija na ovoj stranici odnosi se na proizvode i usluge koje nudi AccuPath®ili njene podružnice ili podružnice.Materijali na ovoj stranici služe samo za vaše opće obrazovne informacije i informacije neće uvijek biti ažurne.Informacije koje čitate na ovoj stranici ne mogu zamijeniti odnos koji imate sa svojim zdravstvenim radnikom.AccuPath®ne bavi se medicinom niti pruža medicinske usluge ili savjete i informacije na ovoj stranici ne treba smatrati medicinskim savjetima.Uvijek biste trebali razgovarati sa svojim zdravstvenim radnikom radi dijagnoze i liječenja.
AccuPath®ili njegove filijale ili podružnice mogu takođe uključiti određene informacije, referentne vodiče i baze podataka namenjene za upotrebu od strane licenciranih zdravstvenih radnika.Ovi alati nisu namijenjeni davanju profesionalnih medicinskih savjeta.

ODDRICANJE ODGOVORNOSTI
AccuPath®ne preuzima nikakvu odgovornost za tačnost, ažurnost, potpunost i tačnost bilo kog sadržaja ovog sajta, niti za posledice korišćenja takvog sadržaja.
AccuPath®ovim se odriče svake eksplicitne ili implicitne garancije ili garancije u vezi sa korišćenjem ove Stranice, korišćenjem bilo kog sadržaja ili usluga koje pruža i/ili informacija povezanih sa ovom Stranicom, ili bilo koje veb stranice ili informacije povezane sa ovom Stranicom, uključujući, ali ne ograničavajući se na mogućnost prodaje, prikladnost za određenu svrhu, odnosno zaštitu prava korisnika.
AccuPath®ne prihvata odgovornost u vezi sa dostupnošću, greškama koje su nastale tokom korišćenja ovog sajta, uključujući, ali ne ograničavajući se na direktne, indirektne, kaznene, slučajne, posebne ili posledične štete.
AccuPath®ne prihvata odgovornost u vezi s bilo kojom odlukom ili bilo kojom radnjom koju je bilo ko poduzeo oslanjajući se na bilo koju informaciju dobijenu prilikom ulaska, pregledavanja i korištenja ove stranice.Neće ni AccuPath®biti odgovoran za bilo kakve direktne ili indirektne gubitke, niti kaznenu naknadu štete bilo koje vrste uzrokovane tokom ulaska, pregledavanja i korištenja ove stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na prekid poslovanja, gubitak podataka ili gubitak dobiti.
AccuPath®ne prihvata odgovornost u pogledu pada računarskog sistema i softvera, hardvera, uticaja na IT sistem, ili oštećenja imovine ili gubitaka uzrokovanih virusima ili pogođenim programima preuzetim sa ovog sajta ili bilo kog sadržaja ovog sajta.
Informacije objavljene na ovoj stranici u vezi sa AccuPathom®Informacije o kompaniji, proizvodi i relevantno poslovanje mogu sadržavati prediktivne izjave, koje mogu biti rizične i neizvjesne.Takve izjave imaju za cilj da ukažu na AccuPath®predviđanje budućeg razvoja, na koje se neće oslanjati kao na garanciju budućeg poslovnog razvoja i performansi.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
Slažete se da ni AccuPath®niti bilo koje osobe ili kompanije povezane sa AccuPathom®snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu vašim korištenjem ili nemogućnošću korištenja ove stranice ili materijala na ovoj stranici.Ova zaštita pokriva potraživanja na osnovu garancije, ugovora, delikta, stroge odgovornosti i bilo koje druge pravne teorije.Ova zaštita pokriva AccuPath®, njegove podružnice i službenici, direktori, zaposlenici, agenti i dobavljači koji se spominju na ovoj stranici.Ova zaštita pokriva sve gubitke uključujući, bez ograničenja, direktne ili indirektne, posebne, slučajne, posljedične, primjerne i kaznene štete, lične ozljede/protivpravnu smrt, izgubljenu dobit ili štetu koja je rezultat izgubljenih podataka ili prekida poslovanja.

ODŠTETA
Slažete se da ćete obeštetiti, braniti i zadržati AccuPath®, njegove roditelje, podružnice, filijale, dioničare, direktore, službenike, zaposlenike i agente, bez opasnosti od bilo kakvog potraživanja, zahtjeva, odgovornosti, troškova ili gubitka, uključujući razumne naknade advokata, koje je izvršila bilo koja treća strana zbog ili proizašla iz, ili na bilo koji način povezan s vašim korištenjem ili pristupom Stranici ili vašim kršenjem ovih Uslova.

REZERVACIJA PRAVA
AccuPath®i/ili AccuPath®'s podružnice i/ili AccuPath®'s podružnice zadržavaju sva prava potraživanja bilo kakve štete koju je bilo ko prouzročio zbog kršenja ove pravne izjave.AccuPath®i/ili AccuPath®'podružnice i/ili AccuPath®'s filijale zadržavaju sva prava da postupe protiv bilo koje strane koja je prekršila u skladu sa važećim zakonima i propisima.

POLITIKA PRIVATNOSTI
Sve informacije dostavljene na Stranicu, uključujući, ali ne ograničavajući se na lične podatke, tretiraju se u skladu sa AccuPathom®Politika privatnosti.

LINKOVI NA DRUGE STRANE
Linkovi sadržani u ovom dokumentu vode online korisnike na druge stranice koje nisu pod kontrolom AccuPath-a®.AccuPath®nije odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu posjećivanjem takvih drugih povezanih web stranica putem ove stranice.Korišćenje takve povezane veb stranice treba da bude podložno njenim uslovima i odredbama i važećim zakonima i propisima.
Svi takvi linkovi su dati isključivo u zgodne svrhe.Nijedna takva veza ne predstavlja korištenje takvih web stranica ili preporuku proizvoda ili usluga sadržanih u njima.

VAŽEĆI ZAKON I RJEŠAVANJE SPOROVA
Ova web stranica i pravna izjava će se upravljati i tumačiti u skladu sa zakonima Narodne Republike Kine, bez pozivanja na njene principe sukoba zakona.Svi sporovi u vezi ili koji proizlaze iz ove stranice i pravne izjave biće dostavljeni Kineskoj komisiji za međunarodnu ekonomsku i trgovinsku arbitražu ("CIETAC") Šangajskoj potkomiciji na arbitražu.
Bilo koji spor koji proizađe iz ili u vezi sa ovom Stranicom će prvo biti riješen mirnim putem od strane strana gdje god je to izvodljivo, bez pribjegavanja sudskom sporu.Ako se takav spor ne može riješiti mirnim putem u roku od trideset (30) dana nakon prijema obavještenja o postojanju spora, onda takav spor može uputiti bilo koja strana i konačno ga riješiti arbitražom.Arbitražni postupak će se voditi u Šangaju kod Kineske međunarodne ekonomske i trgovinske arbitražne komisije („CIETAC“) Šangajska potkomisija u skladu sa tada važećim arbitražnim pravilima CIETAC-a.Postojaće tri arbitra, među kojima će Strana koja podnosi arbitražu s jedne strane, i tuženi s druge strane, izabrati po jednog (1) arbitra, a dva tako odabrana arbitra će izabrati trećeg arbitra.Ako dva arbitra ne izaberu trećeg arbitra u roku od trideset (30) dana, tada će takvog arbitra izabrati predsjedavajući CIETAC-a.Arbitražna odluka će biti u pisanoj formi i biće konačna i obavezujuća za strane.Sjedište arbitraže je Šangaj, a arbitraža će se voditi na kineskom jeziku.U najvećoj meri dozvoljenoj prema bilo kom važećem zakonu, strane neopozivo isključuju i saglasne su da neće koristiti nikakvo pravo na upućivanje na pravna pitanja ili na žalbu bilo kom sudu ili drugom sudskom organu.Naknade za arbitražu (uključujući advokatske i druge takse i troškove u vezi sa arbitražnim postupkom i izvršenjem arbitražne odluke) snosi strana koja izgubi, osim ako arbitražni sud drugačije ne odluči.

KONTAKT INFORMACIJE
Ako imate bilo kakva pravna pitanja u vezi s Uslovima ili web-mjesto, kontaktirajte AccuPath®u [customer@accupathmed.com].